การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม


นักเรียนสามารถดูรายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องวิชาการ