ข่าวประชาสัมพันธ์

   ขอให้นักเรียนทุกคนเข้า LINE OPENCHAT ตามระดับชั้นของตนเอง ก่อนการลงทะเบียน
"นักเรียนต้องดูรายละเอียดของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้องและแน่ใจ ก่อนกด ยืนยันการลงทะเบียน"นักเรียนต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้องและแน่ใจ ก่อนกด ยืนยันการลงทะเบียน"

สไลด์2.JPG   สไลด์3.JPG  

สไลด์4.JPG

 

1.jpg   ให้นักเรียนทุกคนสแกน QR CODE เข้า LINE OPENCHAT สาระเพิ่มเติม  ตามระดับชั้นของตนเอง  ก่อนลงทะเบียน

  • มัธยมศึกษาปีที่ 1/6-1/10
  • มัธยมศึกษาปีที่ 2/5-2/10
  • มัธยมศึกษาปีที่ 3/2-3/10

Open chat วิชาเลือก ม.1.jpg

Open chat วิชาเลือก ม.2.jpg

Open chat วิชาเลือก ม.3.jpg

icon_manual.png  คู่มือการลงทะเบียน          คู่มือการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีและสาระเพิ่มเติม


กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี/สาระเพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564


ระดับชั้นกำหนดการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 -1/101 มิถุนายน 64 - 6 มิถุนายน 64
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 - 2/1028 พฤษภาคม 64 - 6 มิถุนายน 64
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 - 3/1028 พฤษภาคม 64 - 6 มิถุนายน 64


 โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีและสาระเพิ่มเติม

1. การลงทะเบียนรายวิชา นักเรียนกดเลือกรายวิชาที่ "เลือกกิจกรรม"  และศึกษารายละเอียดหรือข้อมูลแต่ละรายวิชาได้ที่ "ข้อมูลเพิ่มเติม..."
2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 รายวิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

    ***ข้อควรระวัง  นักเรียนต้องตรวจสอบรายวิชาที่เลือก รหัสประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล และห้องเรียน ของตนเองให้ถูกต้อง ก่อนกดยืนยัน

3. การเข้าใช้งาน        

          รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                                 
          รหัสผ่าน   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 
 (นักเรียน ม.1 จะได้รับเลขประจำตัวนักเรียนหลังการมอบตัว โดยรอจากประกาศของทางโรงเรียน หรือ ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน)
               ตัวอย่าง   ชื่อ  :  เด็กชายสุภาพ เสียสละ
                           ผู้ใช้  :  99999  (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
                      รหัสผ่าน  :  99999    (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาด ให้ติดต่อครูผู้ดูแล หรือสอบถามใน Line OPENCHAT  โดยจะพิจารณาบางกรณีเท่านั้น ดังนั้นนักเรียนจะต้องตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน 

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกรายวิชาตามวัน-เวลาที่กำหนด  ซึ่งหมายถึงนักเรียนไม่เข้าเรียนในรายวิชาสาระเพิ่มเติม นักเรียนจะได้รับผลการเรียนระดับ 0

7. จะขอย้ายรายวิชาได้หลังจากเรียนไปแล้ว 1 สัปดาห์  นักเรียนสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนรายวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 20 มิถุนายน 2564