ข่าวประชาสัมพันธ์

   ให้นักเรียนดูรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมชุมนุมให้ถูกต้องและแน่ใจ ก่อนกด ยืนยันการลงทะเบียน


 โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนรายวิชากิจกรรมชุมนุม

1. การลงทะเบียนชุมนุม นักเรียนกดเลือกกิจกรรมที่  "เลือกกิจกรรม"  และศึกษารายละเอียดหรือข้อมูลกิจกรรมชุมนุมแต่ละชุมนุมได้ที่ "ข้อมูลเพิ่มเติม..."


 2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนตามระดับชั้นที่กำหนด ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
    ***ข้อควรระวัง  นักเรียนต้องตรวจสอบกิจกรรมชุมนุมที่เลือก รหัสประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ของตนเองให้ถูกต้อง ก่อนกดยืนยัน

3. การเข้าใช้งาน        

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                                 

รหัสผ่าน   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 


ตัวอย่าง   ชื่อ  :  เด็กชายสุภาพ เสียสละ

      ผู้ใช้  :  99999  (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

รหัสผ่าน  :  99999    (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)


4. ช่วงเวลาลงทะเบียนชุมนุม ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 เริ่มเรียนวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมชุมนุมตามวัน-เวลาที่กำหนด ซึ่งหมายถึงนักเรียนไม่เข้าเรียนในกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนจะได้รับผลการเรียนระดับ มผ