เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 524
ผู้ดูแล: นางสาวอภัชนันท์ พากเพียร นางพรรณี สาระตา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 243
ผู้ดูแล: นางสาวอารีย์ กองแก้ว, Mr.Ralph van Nell Carman
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ 2
ผู้ดูแล: นางสิรินุต นาเมืองรักษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 222
ผู้ดูแล: นายฤทธิกร เกียรติกุลภักดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวณัฐมน ทาแก้ว นางมณัชยา ปีบ้านใหม่
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ 3
ผู้ดูแล: นายอติคุณ นมเนย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 245
ผู้ดูแล: น.ส.ณัฐกมล ฝีปากเพราะ, Mr.Jaypee Cabrera
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 526
ผู้ดูแล: นางณิชานันท์ ศูนย์กลาง นางพัชรินทร์ มณี นางสาวจั...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ 12
ผู้ดูแล: นายสมชาติ กันทายวง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องดนตรีสากล
ผู้ดูแล: นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ 13
ผู้ดูแล: น.ส.ชนิสรา จณะไชย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 45
ผู้ดูแล: นายสมชาย สมบูรณ์, นายถนัดกิจ ยาวิชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผู้ดูแล: น.ส.อรจิรา ศรีสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 435
ผู้ดูแล: นายธวัชชัย ยะถา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 513
ผู้ดูแล: นางสาวเปรมกมล อินหลี, นางสาวสุธิดา หลวงมูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องคหกรรม
ผู้ดูแล: นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหาร, นายอดุลย์ วิเศษโวหาร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.6/8
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ฯ
ผู้ดูแล: นายพงษ์สง่า เกียรติกุลานุสรณ์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 436
ผู้ดูแล: นายวัศพล พรมตัน, นางสาวกุสุมาลย์ วรรณคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสาวกายทิพย์ ทองกลาง, นายพงษ์สิทธิ์ นันทญา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 224
ผู้ดูแล: นางสาวชนาธิป ปะทะดวง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นายกฤษขจร ฟ้าเลิศ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายสรวิชญ์ วิคี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องเกษตร 5
ผู้ดูแล: นายก้อง มาตรงามเมือง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 422
ผู้ดูแล: นางทัศนีย์ ปุระนะพรรค์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงปลูกไฮโดรโพรนิก
ผู้ดูแล: นางเกศินี ทองอ่ำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 133
ผู้ดูแล: นายเอกชัย อ้ายม่าน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 121
ผู้ดูแล: 1.น.ส.วารินทร์ อินต๊ะ, น.ส.วิญญา อินต๊ะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวธัชกร จับใจนาย, นางเอื้อง สิทธิประเสิรฐ, นาง...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 223
ผู้ดูแล: นายอานนท์ เทพกัณฑ์, นายการุณ จอมจรรยงค์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 426
ผู้ดูแล: นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ, นางสาวพรวิมล ไชยสุข
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 516
ผู้ดูแล: นางสาวสุภารัตน์ เลาเหล็ก, นางสาวอัญชลี ประวัง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 134
ผู้ดูแล: นางสิงห์ทอง ชาวคำเขต
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นายเอกชัย สุขทวี, นายสุพจน์ พึงวงค์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: นางปริศนา นิเท
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ 7
ผู้ดูแล: นายไพวุฒิ ขุนซาง, นายรชานนท์ นันต๊ะสี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องดนตรีไทย
ผู้ดูแล: นายณัฐพันธ์ อิสระดำรง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 533
ผู้ดูแล: นางสาวณัฐฉรา ปากูล,นางสาวนฤมล สารขัติ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 246
ผู้ดูแล: น.ส.มัชฌิมา เตชะคฤหะ
รับสมัคร: ม.5/4
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องกิจกรรมพละศึกษา
ผู้ดูแล: นายเทวราช กรกฏกำจร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องเกษตร
ผู้ดูแล: นายสมพงษ์ สุพงษ์
รับสมัคร: ม.4/10
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 234
ผู้ดูแล: นางณัฐมล เชยบาน, นางขวัญวิไล บุญยอด
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางกานดา ช่วงชัย
รับสมัคร: ม.6/1
Note:-

รับสูงสุด: 150 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นายประเสริฐ งามขำ, นายวุฒิเดช รัชชานนท์, นางภัทร...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 437
ผู้ดูแล: นายนำชัย หอมแก่นจัน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามบาส
ผู้ดูแล: นายอดิศร อินทะวงค์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิทย์12
ผู้ดูแล: นางธิดา จินะศรี, น.ส.สุมารินทร์ นิโรจน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องคหกรรม2
ผู้ดูแล: นางวิมล ปัญญานันวงศ์, นางสาวศิริเพ็ญ ดอนน้อยหน่า
รับสมัคร: ม.4/8 ม.5/8
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 424
ผู้ดูแล: นางสาวฉวีวรรณ คำปัน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 1
ผู้ดูแล: นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 242
ผู้ดูแล: นายธิติพงศ์ ชมพู
รับสมัคร: ม.4/5 ม.5/4 ม.6/4
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 433
ผู้ดูแล: นางอัจฉรา ปัญญานวล, นางสาวจันทร์เพ็ญ ไทยใหม่, นา...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 231
ผู้ดูแล: นายชัชวาลย์ ราชคม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องพิพิธภัณฑ์
ผู้ดูแล: นางสาวมัลลิกา คูสีวิน, นางสาวศุทธ์นัชชา สารนันท์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สานมฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายเทวราช กรกฏกำจร, นายเรืองโรจน์ กลิ่นหอม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 534
ผู้ดูแล: นางกมลรัตน์ คำโมนะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 236
ผู้ดูแล: น.ส.นันท์นภัส บุญธรรม, ครูจีน Hanban
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 235
ผู้ดูแล: นางวิภา ผสมกิจ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 515
ผู้ดูแล: นางสาววิมลรัตน์ จัดสุรินทร์ นายบรรจง ใจมุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 244
ผู้ดูแล: นางสาวพิลาวัลย์ จันทร์กอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามวอลเล่ย์บอล
ผู้ดูแล: นายกิตติพงษ์ โฆทวี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 241
ผู้ดูแล: น.ส.วรัญญา จันทร์ธีระโรจน์
รับสมัคร: ม.4/5 ม.5/4 ม.6/4
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ 9
ผู้ดูแล: นางสุภาลี ปาสาจัง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องอุตสาหกรรม 5
ผู้ดูแล: นางสุกันยา อินทิม, นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญาชัยเจริ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 124
ผู้ดูแล: นางปิยธิดา ปินตาแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ 1
ผู้ดูแล: น.ส.ปัทมภรณ์ ปัญญาวงค์, นางศุภาลัย ช่างศิลป์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 216
ผู้ดูแล: นางสาวพิชชยานาฎ รีรักษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 135
ผู้ดูแล: นายสนธยา อินทัฏฐาน์, นางทิพวรรณ บุญหวาน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสืบค้นวิทย์
ผู้ดูแล: น.ส.บุณณดา ยอดแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 123
ผู้ดูแล: 1.นายรีวัฒน์ เมืองสุริยา, Mr.Sherzod Mirsariev
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 522
ผู้ดูแล: นางสาวอุบล นิ่มนวล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นายปารมี วชิธปทุมมุตต์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 514
ผู้ดูแล: นางแสงหล้า ใสสะอาด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องเกษตร
ผู้ดูแล: นางมัณฑนา บัวประเสริฐ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องอุตสาหกรรม 1
ผู้ดูแล: นายดุสิต คำยวง, นายภัทรวุฒิ ภวภูตานนท์
รับสมัคร: ม.4/9 ม.5/9 ม.6/9
Note:-